Стандартите на еврейската империя

,,Първият стандарт е за отношенията между друговерците – неевреи, вторият е за отношенията на евреите /носители на Талмудическия юдаизъм/ с неевреите, а третият, за отношенията вътре в еврейския кръг. И това са три съвсем различни стандарти, но съвременните хора не се и замислят по тези въпроси (защото, поради незаинтересованост, не са и чували за тях).

Отношения на евреите с нееврвейския свят:

– Жестока конкуренция и пълна свобода на т.н. пазарни отношения,

– Вземане на лихва при финансовите операции,

– Ориентиране към печалбата, като главен критерий за икономическа ефективност и главна цел на икономическата дейност,

– Безпощадна експлоатация на наемните работници (които в предишните поколения са били предимно независими, самоиздържащи се и самодостатъчни, селски стопани),

– Предмство за финансовия сектор на икономиката, във вреда на реалния производствен сектор на икономиката,

– Развиване предимно на акционерната (анонимната, офшорна -еврейска) форма на собственост, на предприятията, и т.н.

Принципи на отношенията вътре в империята на евреите:

– Строго регулиране на стопанските дейности, от Кагалите на различните нива. (Кагал е – диктаторска еврейска форма на общинска власт, над еврейските общини)

– Изключване на конкуренцията в отношенията между различните еврейски стопански субенти.

– Предимство за развиване на семейни компании, а не на акционерни.

– Да не се допускат на ръководни длъжности в компаниите и организациите, чуждородци и чуждоверци (неевреи),

– Забрана да се вземат лихви при кредитни операции,

– Не допукане на експлоатация, на евреи, от евреи,

– Формиране на различни фондове за оказване на социална помощ, на отделни групи от еврейските общини, и за други цели,

– Изключване на измамата и недобросъвестността при сделки между евреи.

– Използване изключително на еврейски съдилища, за решаване на стопански спорове,

– Приоритети при избиране на видовете дейност (адвокатура и, изобщо, – юриспруденция, търговия, финансови операции, средства за масова информация (медии), култура, медицина и т.н.),

– Препоръчване, да не се заемат евреите с некои видове дейности, като селско стопанство и, изобщо, с физически труд,

Стандарти за отношение на евреите към външния свят на неевреите

– Отношението към имуществото намиращо се в ръцете на неевреи е, като към собственост на евреи, временно намираща се в чужди ръце,

– Използване на всякакви, в т.ч. и безнравствени методи, за овладяване на това имущество,

– Натрапване сред неевреите духа на забогатяване и важност на парите,

– Допустимост и желателност на измамата, при сключване на зделки с друговерци и другородци,

– Регулиране от Кагалите, на разните операци, на евреите с неевреи, за да се осигури по-ефективна експлоатация на неевреите от евреите, както в сферата на производството, така и в услугите и търговията,

– Вземане от чиждородците и чуждоверците, на максимално възможната лихва, при даване заеми и кредити,

– Натрапване на външния (нееврейски) свят, на парите, които печатат евреите,

– Установяване на еврейски контрол над националните икономики на външния свят, с кредитни операции и операции на финансовите пазари,

– Натрапване по всякакъв начин на идеите /в т.ч. и във вид на научни теории/, за ненамеса на държавата в икономиката, а също и идеята, че икономиката трябва да се управлява от невидимата ръка на пазара (ясно е за чия невидима ръка става дума) (Пазарните отношения изцяло се диктуват от евреите – банкери, които притежават и управляват всичките пари в света, вкл. и парите на всичките, уж независими държави. А в когото са парите, в негови ръце се оказва абсолютно всичко, особено ако Той е крайно злонамерен, по природа и по вяра /каквито изначално са юдеите/. И този собственик на всичко в света /“син на Юда и брат на Лойола“, както е писал Ботев/, реално, назначава и командва всички правителства и ръководи всички области на обществения живот: финансите, икономиката, политиката, идеологиите, науката, образованието, културата, медиите (вкл. и държавните), и религиите, с малки изключения, и т.н. и т.н!),

– Премахване на държавното регулиране на стопанския живот (- икономически и финансов. Защото само държавната власт, ако беше независима, има /поне минимални/ възмости да организира и поддържа своя стопанска и финансова политика. Но тези възможности отдавна са пресечени и законово забранени от юдосатанинското еврейство! И никоя държава не може да печата совите пари /а ги взема, под лихва, от банкерите – евреи/, и не може да се меси в политиката на своята „независима“ Централна Банка, която във всяка държава, изначално и изцяло, е собственост на Световното еврейство, в лицето на банкерите, начело с Ротшилдови!).

– Дестабилизиране на националните икономики, създаване на кризи, на управляем (от еврейството) хаос в икономиката, икономически санкции, икономическа война, и т.н. и т.п.

Когато формулирах изброените до тук принципи, използвах предимно чужда литература, защото когато се засягаме такива теми, трябва да се позоваваме на техните източници.“

Валентин Катасонов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *